นโยบายการดำเนินงาน

๑. ดำเนินกิจกรรม เพื่อเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การถวายราชสดุดีในโอกาสต่าง ๆ การบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล และการเข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จ เป็นต้น

๒. มุ่งเน้นให้มีการทำงานด้วยความเต็มใจ มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

๓. ให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย โดยส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้เสริมแก่แม่บ้าน ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ รวมทั้งส่งเสริมกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก

๔. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังพลของกองทัพบก ที่ไปปฏิบัติ การรบ ด้วยการเดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญทหารที่ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดน และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รวมทั้งการไปเยี่ยมบ้านพักคนชรา เด็กกำพร้า และคนพิการ

๕. ให้ความช่วยเหลือข้าราชการ ครอบครัว และประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ

๖. ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ทั้งร่างกายและจิตใจ แก่ครอบครัวกำลังพลโดยสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วย