วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้รวมกลุ่มครอบครัวทหารบก ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อบำรุงขวัญ และ ช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัว ที่ประสบความเดือดร้อน
๓. เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ และเพิ่มพูนรายได้ ให้กับครอบครัวข้าราชการ
๔. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง