พรฏ.เขตต์หวงห้าม 12 ฉบับ

1. จว.สระบุรี (๒๔๗๙)


2. จว.นครสวรรค์ (๒๔๗๙)


3. จว.นครราชสีมา (จันทึก) (๒๔๗๙)


4. จว.นครราชสีมา (จันทึก) ฉะบับ ๒ (๒๔๘๐)


5. จว.ลพบุรี สระบุรี (๒๔๗๙)


6. จว.พิษณุโลก (๒๔๘๐)


7. จว.กาญจนบุรี (๒๔๘๑)


8. จว.เชียงใหม่ (๒๔๘๓)


9. จว.สระบุรี (๒๔๘๓)


10. จว.สงขลา (๒๔๘๓)


11. จว.ลพบุรี นครสวรรค์ (๒๔๘๓)


12. จว.นครนายก (๒๔๘๔)


13. จว.นครราชสีมา (สีคิ้ว) (๒๔๘๔)


14. พ.ร.ฎ.เขตหวงห้าม 12 ฉบับ