ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  • 4 images
  • 05/25/2018
  • เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก พร้อมด้วยสมาชิกฯ จำนวน 3 ท่าน...

ประชุม สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ.

  • 7 images
  • 05/25/2018
  • เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 1800 พ.อ.หญิงพรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ได้เชิญสมาชิกฯ, ปรึกษาฯ...