4/4/60 ส่งเสด็จฯ

 • 16 images
 • 05/22/2017
 • ๗.๑ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ. พร้อมคณะฯ

  ร่วมกันส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

  กุมารี เสด็จฯ...

5/4/60 กิจกรรมโยคะ

 • 41 images
 • 05/22/2017

12/4/60 รดน้ำขอพร

 • 203 images
 • 05/22/2017
 • ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ.นำสมาชิกแม่บ้านฯ 

  ร่วมกิจกรรมกับ กบ.ทบ. เพื่อรดน้ำขอพรจาก จก.กบ.ทบ.

  ...

20/4/60 เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต

 • 20 images
 • 05/22/2017
 • ๗.๔ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ.และคณะ  

  เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคมแม่บ้าน

  ทหารบก...

21/4/60 ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ

 • 11 images
 • 05/22/2017
 • ๗.๕ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กบ.ทบ. ร่วมพิธีลงนาม

  ข้อตกลงความร่วมมือ " โครงการ พัฒนาหัองสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร" 

  ระหว่าง...