งานรับเสด็จ

  • 8 images
  • 08/03/2018
  • พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก

    สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก พร้อมด้วยคณะฯ จำนวน ๕ ท่าน

    ร่วมกันรับเสด็จฯ...