ร่วมรับเสด็จฯ

  • 5 images
  • 05/22/2018
  • เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๕๐๐ พ.อ.หญิง พรพิมล...

เข้าชมการแสดงสถาปัตยกรรม

  • 20 images
  • 05/22/2018
  • เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๖๐๐ น. พ.อ.หญิง พรพิมล...