Sidebar

เมนูหลัก

18
, ต.ค.

กองโครงการและงบประมาณ

หน้าที่

  • วางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการ เกี่ยวกับโครงการและงบประมาณ การควบคุมภายใน การตรวจสอบและวิเคราะห์ในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

 

 

พ.อ.วินชัย จันทมาศ

ผอ.กคง.กบ.ทบ.