Sidebar

เมนูหลัก

25
, ก.ย.

กองโครงการและงบประมาณ

หน้าที่

  • วางแผน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการ เกี่ยวกับโครงการและงบประมาณ การควบคุมภายใน การตรวจสอบและวิเคราะห์ในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่