Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองการจัด

หน้าที่

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับการกำหนดอัตราสิ่งอุปกรณ์อัตราอาคาร และอัตราที่ดิน ของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก
  • ให้ข้อพิจารณา กำหนดนโยบาย ในการจัดของกองทัพบก และกำลังพลในสายงานส่งกำลังบำรุงที่รับผิดชอบ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งในสายงานส่งกำลังบำรุงที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเหล่าใด
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

พ.อ.ฤาชา ประสาทแก้ว

ผอ.กกจ.สบพ.กบ.ทบ.