Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองวิจัยและพัฒนาการ

หน้าที่

  • จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยและค้นคว้า เพื่อพัฒนาทางเทคนิคเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงของสายงานฝ่ายยุทธบริการ พิจารณาใช้ผลการวิจัยเพื่อความเหมาะสมกับสถานภาพของกองทัพบก ร่วมในการพิจารณาประสานและปรับปรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านวิธีการส่งกำลังบำรุง
  • พิจารณา ตรวจสอบ การจัดทำมาตรฐานสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก
  • เสนอแนะ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และกำกับดูแล การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ
    ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุง
  • อำนวยการ ประสานงาน การพัฒนาและการศึกษาอบรม ด้านการส่งกำลังบำรุง
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ.ทธิ  สทิสินทร์

ผอ.กวพ.สบพ.กบ.ทบ.