Sidebar

เมนูหลัก

07
, มี.ค.

กองวิจัยและพัฒนาการ

หน้าที่

  • จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยและค้นคว้า เพื่อพัฒนาทางเทคนิคเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงของสายงานฝ่ายยุทธบริการ พิจารณาใช้ผลการวิจัยเพื่อความเหมาะสมกับสถานภาพของกองทัพบก ร่วมในการพิจารณาประสานและปรับปรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านวิธีการส่งกำลังบำรุง
  • กำหนดหลักนิยม กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงภายในกองทัพบก
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ.ทธิ  สทิสินทร์

ผอ.กวพ.สบพ.กบ.ทบ.