Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองนโยบายและแผน

หน้าที่

 • จัดทำนโยบาย วางแผน ประสานงาน และกำกับดูแลเพื่อเตรียมการด้านการส่งกำลังบำรุง สำหรับการสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก รวมทั้งแผนระดมสรรพกำลังในด้าน การส่งกำลังบำรุง เพื่อกำหนดเป็นนโยบายของกองทัพกองบก ทั้งในยามปกติและยามสงคราม
 • อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการสนับสนุนทรัพยากรด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยในกองทัพบก รวมทั้งเหล่าทัพอื่น , ส่วนราชการอื่นที่กำหนด และมิตรประเทศเมื่อได้รับการร้องขอ
 • กำหนดกำลังและที่ตั้งสถานที่การส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก
 • อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการฝึกทางด้านส่งกำลังบำรุงภายในกองทัพบก, ฝึกทางด้านส่งกำลังบำรุงร่วมกับเหล่าทัพอื่น ส่วนราชการอื่นที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ
 • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแผนการด้านการส่งกำลังบำรุง และกำหนดนโยบายทางด้านการส่งกำลังให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพของหน่วยรับการสนับสนุน
 • เสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติ และการฝึกของกรม
 • กำหนดหลักนิยมการส่งกำลังบำรุงภายในกองทัพบก

 • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ

  การพัฒนาระบบราชการของหน่วยในสายงานส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก

 • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ.ประวัติ สหกิจ

  ผอ.กนผ.สบพ.กบ.ทบ.