Sidebar

เมนูหลัก

26
, ก.ย.

กองนโยบายและแผน

หน้าที่

  • จัดทำนโยบาย วางแผน ประสานงาน และกำกับดูแลเพื่อเตรียมการด้านการส่งกำลังบำรุง สำหรับการสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก รวมทั้งแผนระดมสรรพกำลังในด้าน การส่งกำลังบำรุง เพื่อกำหนดเป็นนโยบายของกองทัพกองบก ทั้งในยามปกติและยามสงคราม
  • อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการสนับสนุนทรัพยากรด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยในกองทัพบก รวมทั้งเหล่าทัพอื่น , ส่วนราชการอื่นที่กำหนด และมิตรประเทศเมื่อได้รับการร้องขอ
  • กำหนดกำลังและที่ตั้งสถานที่การส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก
  • อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการฝึกทางด้านส่งกำลังบำรุงภายในกองทัพบก, ฝึกทางด้านส่งกำลังบำรุงร่วมกับเหล่าทัพอื่น ส่วนราชการอื่นที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ
  • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแผนการด้านการส่งกำลังบำรุง และกำหนดนโยบายทางด้านการส่งกำลังให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพของหน่วยรับการสนับสนุน
  • เสนอแนะนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิบัติ และการฝึกของกรม
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ.ประวัติ สหกิจ

  ผอ.กนผ.สบพ.กบ.ทบ.