Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองสารสนเทศ

หน้าที่

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำหนดแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานด้านการส่งกำลังบำรุงของ กองทัพบก รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
  • ออกแบบ พัฒนา จัดการ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางด้านการส่งกำลังบำรุง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการกำหนดแนวทาง นโยบาย และวางแผนงานทางด้านการส่งกำลังบำรุง
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ. ฐากร  ชาวไร่เงิน

ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ.