Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองสนับสนุน

หน้าที่

  • สนับสนุนการฝึกและศึกษาของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก โดยกำหนดความต้องการจัดหา การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง การจำหน่าย สิ่งอุปกรณ์ทุกสายยุทธบริการยกเว้นแบบพิมพ์สายสารบรรณ
  • สนับสนุนดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ตลอดจนงานสาธารณูปโภค ยานพาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
  • สนับสนุนเกี่ยวกับระบบวีดีทัศน์ การฉายภาพนิ่ง ระบบเสียง การถ่ายภาพ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแก่ กองการศึกษา และ กองแผนการศึกษา
  • สนับสนุนด้านการพิมพ์ การสำเนา และการแจกจ่ายเอกสาร ตำรา หรือสิ่งพิมพ์ในการศึกษา รวมทั้งเครื่องช่วยฝึก แผนที่ แผ่นบริวาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในการฝึกศึกษา
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ. วันชัย พรหมประสิทธิ์

หก.กสน.รร.กบ.ทบ.