Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองการศึกษา

หน้าที่

  • อำนวยการ ดำเนินการฝึกและศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ให้นายทหารนักเรียนมีความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด
  • ดำเนินการในการแบ่งมอบวิชาที่ใช้สอนให้แก่อาจารย์วิชาต่างๆ ตลอดจนให้แนวทางในการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่นำมาสอนหรือประกอบการสอนให้ได้ผลดี เพื่อที่จะได้นำกลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยให้ได้ผลดี
  • พิจารณาแก้ไขปรับปรุงตำราให้ทันสมัย จัดระบบพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายวิชา และแยกเป็นสาขาวิชาต่างๆ
  • กำหนดหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนา นโยบาย และแผนการศึกษาอบรม
  • กำหนดความต้องการวิทยากรภายนอก และอำนวยการผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ
  • อำนวยความสะดวกแก่ผู้บรรยายทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร การพิมพ์ปัญหาสอบ ตลอดจนดำเนินการทางธุรการอื่นๆ
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ. ปรีดา เชยคำแหง

ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ.