Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองแผนการศึกษา

หน้าที่

  • วางแผน กำหนดโครงการ ศึกษาอบรม และบำรุงความรู้เกี่ยวกับวิทยาการด้านการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • รวบรวมบันทึกและทำสถิติเกี่ยวกับการศึกษาทั้งปวง รวบรวมบันทึกและทำสถิติเกี่ยวกับการศึกษาทั้งปวง
  • จัดทำหลักนิยม ตำรา คู่มือเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ. เสวก ห่วงไทย

หก.กผศ.รร.กบ.ทบ.