Sidebar

เมนูหลัก

07
, มี.ค.

กองบริการ

หน้าที่

  • กำหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ กำกับดูแลงานการบริการทางการแพทย์ การขนส่งและการจัดการเคลื่อนย้าย และงานบริการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ.ฤาชา ประสาทแก้ว

ผอ.กบร.สสน.กบ.ทบ.