Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองบริการ

หน้าที่

  • กำหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ กำกับดูแลงานการบริการทางการแพทย์ การขนส่งและการจัดการเคลื่อนย้าย และงานบริการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ. มนัสวีร์  สุวรรณวัฒนา

ผอ.กบร.สสน.กบ.ทบ.