Sidebar

เมนูหลัก

20
, ต.ค.

กองอสังหาริมทรัพย์

หน้าที่

  • กำหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการทั้งปวงในกิจการอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพบก และดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่และแบบแผน
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

 

พ.อ.สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์

ผอ.กอร.สสน.กบ.ทบ.