Sidebar

เมนูหลัก

19
, ก.ย.

กองอสังหาริมทรัพย์

หน้าที่

  • กำหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการทั้งปวงในกิจการอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพบก และดำเนินการเกี่ยวกับแผนที่และแบบแผน
  • วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การทะเบียนประวัติ การรื้อถอน และจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างของหน่วยในกองทัพบก
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

 

พ.อ. ปราสัย ภู่ตระกูล

ผอ.กอร.สสน.กบ.ทบ.