Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

ผัง-สำนักสนับสนุน

สำนักสนับสนุน

หน้าที่

  • เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการอสังหาริมทรัพย์ของกองทัพบก การก่อสร้างซ่อมแซม การปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การระดมสรรพกำลัง การขนส่งและจัดการเคลื่อนย้าย การบริการทางการแพทย์ ตลอดจนงานบริการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก