Sidebar

เมนูหลัก

19
, ก.ย.

กองส่งกำลัง

หน้าที่

  • วางแผน ประสานงาน และกำกับดูแลการจัดหา การเก็บรักษา แจกจ่าย จำหน่าย ซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์ในครอบครองของกองทัพบก
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ.รนกร รมณีปูชนียะ

ผอ.กสล.สกบ.กบ.ทบ.