Sidebar

เมนูหลัก

07
, มี.ค.

กองการจัดหา

หน้าที่

  • กำหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน และกำกับดูแลการจัดหา การเก็บรักษา แจกจ่าย จำหน่าย ซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์ในครอบครองของกองทัพบก
  • บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ.ยลเทพ ธีระชัยชยุติ

ผอ.กจห.สกบ.กบ.ทบ.