Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองการจัดหา

หน้าที่

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำลังดูแลการจัดหาและการได้มาของ สิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไป
  • ดำนินการ ประสานงาน และกำลังดูแลการทำสัญญาซื้อและจ้างสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยในกองทัพบก
  • เตรียมการ ประสสานงาน และกำลังดูแลการจัดหาและการได้มาซึ่งทรัพยากร และสิ่งอุปกรณ์ของสายยุทธบริการต่างๆ ในการระดมสรรพกำลัง
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

พ.อ.ยลเทพ ธีระชัยชยุติ

ผอ.กจห.สกบ.กบ.ทบ.