Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองประสานการช่วยเหลือทางทหาร

หน้าที่

  • ประสาน และกำกับดูแล การช่วยเหลือทางทหารระหว่างประเทศ และการจัดหายุทธภัณฑ์จากต่างประเทศในระดับรัฐต่อรัฐ กับองค์การ หรือหน่วยงาน ระหว่างประเทศ
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.อ. สุธีร์ ด้วงตุ่น

ผอ.กปชท.สกบ.กบ.ทบ.