Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

กองซ่อมบำรุง

หน้าที่

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก ความต้องการและงบประมาณ ในการซ่อมบำรุง รวมทั้งบูรณาการงานซ่อมบำรุงทั้งภายในกองทัพบก ส่วนราชการอื่่นและภาคเอกชน
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

พ.อ. สิรพงษ์ วิลาลัย

ผอ.กซบ.สกบ.กบ.ทบ.