Sidebar

เมนูหลัก

23
, ต.ค.

ผัง-กองซ่อมบำรุง

กองซ่อมบำรุง

  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก ความต้องการและงบประมาณ ในการซ่อมบำรุง รวมทั้งบูรณาการงานซ่อมบำรุงทั้งภายในกองทัพบก ส่วนราชการอื่่นและภาคเอกชน
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

พ.อ.อาร์ชวัส ไตรเดช

ผอ.กซบ.สกบ.กบ.ทบ.