Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

สำนักส่งกำลังบำรุง

หน้าที่

  • เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา การเก็บรักษา แจกจ่าย จำหน่าย ซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์ในครอบครองของกองทัพบก การจัดหาสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไป การทำสัญญาซื้อและจ้างสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยในกองทัพบก ประสานการช่วยเหลือระหว่างประเทศ และการจัดหายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศในระดับรัฐต่อรัฐกับองค์การ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ