Sidebar

เมนูหลัก

24
, มี.ค.

พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ฐานข้อมูลความพร้อมรบด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อ 27 มิ.ย.59