Sidebar

เมนูหลัก

22
, ก.พ.

พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ฐานข้อมูลความพร้อมรบด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อ 29 มิ.ย.59