Sidebar

เมนูหลัก

24
, มี.ค.

พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ฐานข้อมูลความพร้อมรบด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน เมื่อ 29 มิ.ย.59