Sidebar

เมนูหลัก

18
, ม.ค.

ประกาศ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง เสมียนส่งกำลังโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก (อัตรา สิบเอก) เหล่าทหารพลาธิการ