Sidebar

เมนูหลัก

29
, ม.ค.

การตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของงานก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคของหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 โดยมี รอง ผอ.สสน.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ ระหว่างวันที่ 26 - 27 เม.ย. 61