Sidebar

เมนูหลัก

25
, ม.ค.

การตรวจเยี่ยมและรวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยในพื้นที่ ทภ.4 (บชร.4, ร.15 พัน 4) โดยมี ผอ.กคง.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ ระหว่างวันที่ 22-23 มี.ค. 61