Sidebar

เมนูหลัก

18
, ก.พ.

การตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ศบบ. (กรม บ. และ พัน.ซบร.บ.ทบ.) โดยมี ผอ.กซบ.สกบ.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มี.ค.61

รับฟังการบรรยายสรุปจากทาง ศบบ. (กรม บ. และ พัน.ซบร.บ.ทบ.)

สาเหตุของการงดบิน ฮ.ท.139 (AW139) ขาดแคลนชิ้นส่วนซ่อม

สภาพยาง MLG สึกจากการใช้งานจำนวนมาก

ขาดเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอากาศยาน เนื่องจากรออนุมัติจ่าย อ. เข้าประจำหน่วย