Sidebar

เมนูหลัก

20
, ต.ค.

การตรวจเยี่ยมและรวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยในพื้นที่ ทภ.3 (มทบ.38) โดยมี ผอ.กคง.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 61