Sidebar

เมนูหลัก

22
, ก.พ.

การตรวจเยี่ยมและรวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยในพื้นที่ ทภ.2 (มทบ.28) โดยมี ผอ.กคง.กบ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 61