Sidebar

เมนูหลัก

21
, ก.พ.

การประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดหา สป. ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐปี 2560 โดยมี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.(1) เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 60