Sidebar

เมนูหลัก

29
, ม.ค.

การประชุมพิจารณาแนวทางในการซ่อมปรับปรุงอาคารโรงนอนของ นนร. รร.จปร. โดยมี ผอ.กนผ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.(1) เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60