Sidebar

เมนูหลัก

15
, ก.ย.

การประชุมพิจารณาและยืนยันความต้องการตามแผนงานโครงการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 โดยมี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 60