Sidebar

เมนูหลัก

21
, ก.พ.

การประชุมพิจารณาและยืนยันความต้องการตามแผนงานโครงการของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 โดยมี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 60