Sidebar

เมนูหลัก

29
, ม.ค.

จก.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงรุ่นที่ 57 และหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 ณ รร.กบ.ทบ. เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60