Sidebar

เมนูหลัก

29
, ม.ค.

ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการของ ทบ.ประจำวงรอบงบประมาณ 2563-2565 (โครงการขั้นต้น) เมื่อ 23 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธาน