Sidebar

เมนูหลัก

06
, ก.ค.

การอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด กห. วันที่ 20 มิ.ย. 60 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ทสอ.กห. อาคาร สป.(ศรีสมาน)