Sidebar

เมนูหลัก

21
, ก.พ.

ประชุมเตรียมเพื่อเตรียมการประชุมกรม ฝยบ.วาระปกติ ครั้งที่ 3/2560 วันอังคารที่ 20 มิ.ย.60 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม กบ.ทบ.1 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.เป็นประธาน