Sidebar

เมนูหลัก

21
, ก.พ.

พิธีเปิดการสัมมนาฯ "เรื่องการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของทบ. เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 06 มิ.ย. 60 เวลา 0845 ณ รร.กบ.ทบ.