Sidebar

เมนูหลัก

13
, พ.ย.

การประชุมพิจารณาจัดตั้งโรงงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ร่วมกับ สปจ. ในประเทศไทย โดยมี จก.กบ.ทบ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. (1) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60