Sidebar

เมนูหลัก

25
, ม.ค.

การประชุมพิจารณาจัดตั้งโรงงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ร่วมกับ สปจ. ในประเทศไทย โดยมี จก.กบ.ทบ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. (1) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60