Sidebar

เมนูหลัก

15
, ก.ย.

จก.กบ.ทบ. และคณะ เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๐ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม