Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

เอกสารด้านงานที่ดินของกองทัพบก โดย กอร.กบ.ทบ.

เอกสารด้านงานที่ดินของกองทัพบก โดย กอร.กบ.ทบ.

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพบก พ.ศ. 2561

พรฏ.เขตต์หวงห้าม 12 ฉบับ

ข้อมูลด้านงานอสังหาริมทรัพย์ ยย.ทบ.

คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ.

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกที่ดินของกองทัพบก

โครงสร้างคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วย

ตัวอย่างรายละเอียดการรวบรวมเอกสารประกอบประวัติที่ดิน

การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ (สวัสดิการ)

แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน

คู่มือการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินซึ่งอยู่ในความครองครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก

เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดิน 23 ก.พ.60

แบบรายงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ หน่วยปกครองที่ดิน

หนังสือวิธีการดูแลและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

หนังสือสวนผึ้งโมเดล