Sidebar

เมนูหลัก

21
, ก.พ.

กจห.สกบ.กบ.ทบ. ได้จัดทำ Unit School โดยได้ดำเนินการสอนให้กับ นขต.กบ.ทบ.

กจห.สกบ.กบ.ทบ. ได้จัดทำ Unit School เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอุปกรณ์โดยวิธีพิเศษ, วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในอำนาจอนุมัติของ ผบ.ทบ.ขึ้นไป และการปฏิบัติต่อ สป.และซาก สป. ที่ได้รับการอนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว( ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนและขายโดยวิธีทอดตลาด)” โดยได้ดำเนินการสอนให้กับ นขต.กบ.ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ก.ย.58 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม 2 กบ.ทบ. โดยมี ผอ.กจห.สกบ.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

002

001

004