Sidebar

เมนูหลัก

12
, พ.ย.

การประชุมชี้แจงการทำงานและแผนการอบรมระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป.5 (อัตรากระสุนมูลฐาน)

การประชุมชี้แจงการทำงานและแผนการอบรมระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป.5 (อัตรากระสุนมูลฐาน) ในวันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 58 โดยมี ผอ.กสท.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม