Sidebar

เมนูหลัก

09
พฤ, เม.ย.

การอบรมการใช้โปรแกรม SmartOffice ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

การอบรมการใช้โปรแกรม SmartOffice

การอบรมการใช้โปรแกรม SmartOffice ของ นขต.กบ.ทบ. ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กสท.สบพ.กบ.ทบ. ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

บรรยาย นขต กบ ทบ 5416

 

บรรยาย นขต กบ ทบ 242

 

บรรยาย นขต กบ ทบ 1748

 

บรรยาย นขต กบ ทบ 1748

 

บรรยาย นขต กบ ทบ 1912

 

บรรยาย นขต กบ ทบ 4128

 

บรรยาย นขต กบ ทบ 9549