Sidebar

เมนูหลัก

06
, ก.ค.

การฝึกอบรมการเบิก-จ่าย สป.2 และ 4 ผ่านระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58

การฝึกอบรมการเบิก-จ่าย สป.2 และ 4 ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง ให้กับ พล.ร.3 ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กสท.สบพ.กบ.ทบ.เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7