Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64 จก.กบ.ทบ. ให้การต้อนรับ จก.กบ.ทหาร ในการตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของ ผบ.ทสส.และ ปล.กห ประจำปี งป.64

>