Sidebar

เมนูหลัก

21
, ก.พ.

ผอ.สสน.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมไทย-สหรัฐ เรื่อง การพัฒนางานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ ทบ. ระหว่างวันที่ 26 - 29 มี.ค. 62 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จว.อ.ย.