Sidebar

เมนูหลัก

16
, ธ.ค.

การดำเนินการอบรมเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กรมฝ่ายเสนาธิการทหารบก ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61