Sidebar

เมนูหลัก

06
, ก.ค.

ประชุมชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องและความก้าวหน้าการสนับสนุน ด้านการส่งกำลังบำรุงตามแนวทางการพัฒนาระบบงานด้านการศึกษาของ ทบ. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 โดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน